ขนส่งแม่แตงเตรียมพร้อมสู่ศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

0
74

นายวรพจน์ ขันทะยา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีสำนักงานขนส่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตงได้ดำเนินการเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก(GECC) โดยได้มีการสำรวจความต้องการของความคาดหวังนำผลมาวิเคราะห์ออกแบบอาคารสถานที่ ออกแบบงานบริการและจัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการ มีสถานที่ให้บริการซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้โดยสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จุดบริการประชาชน มีจุดประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนตรวสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงช่องบริการได้อย่างถูกต้อง

“สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ที่ผ่านมาเราปรับปรุงอาคารสถานที่ จุดให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อให้สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งระบบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงจัดคัดกรองตรวจเชื้อโควิด-19 ไว้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อที่จะเข้ารับการประเมิน เป็นศูนย์ราชการสะดวก(GECC) อีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ” หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง กล่าว.