แจกกระเป๋าผ้า รักษ์โลก เครือข่ายนศ. รู้เท่าทันสื่อ

0
19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Smart Gen Smart Media 2021) กล่าวว่า โครงการนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาจาก 3 สถาบันเครือข่าย แห่งละ 20 คน รวมเป็น 60 คน ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

การเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy-MIDL.) จะช่วยรับมือดราม่าข่าวลวงในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้เยาวชน ร่วมสร้าง “พลเมืองเชียงใหม่กับสื่อปลอดภัย” เพราะปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำเยาวชน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ (Media Effect Awareness) การรู้เท่าทันตนเอง (Self Awareness)
สำหรับกำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายฯ ที่กำหนดไว้คือ วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 ( ยังต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) แต่เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดังกล่าว จึงขอนำเสนอ กระเป๋าผ้า รักษ์โลก สำหรับมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ต้องขอขอบคุณเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่ให้ความร่วมมือเป็นพรีเซนเตอร์ ให้กับโครงการฯ คือนางสาวนีร ตาจุมปา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
(ดาวมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ปี 2017) และนายณัฐชนน คอทโทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2018)
หวังว่า กระเป๋าผ้า รักษ์โลก ซึ่งจัดทำเพื่อแจกเป็นของที่ระลึกให้กับ เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Smart Gen Smart Media) จะได้ใช้ประโยชน์ เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาในสังคมไทยได้ในระดับหนึ่ง ไม่มากก็น้อย