รพ.ลานนาออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก บ.วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด

0
16

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ระลอกที่ 3 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก สำนักงานประกันสังคม โดยนางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active Case Finding) เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ

จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ สถานพยาบาลคู่สัญญา ในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการตรวจโควิด-19 ให้กับ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ตามโครงการ “ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการ” เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยมี นายวิศิษฎ์ แจ่มศิลา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้การต้อนรับ และนำทีมพนักงานของทางบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด จำนวน 175 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่แล้ว นำทีมโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา การออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้บริการ Swap หาเชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงาน และหน้าห้องน้ำ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19
โดยกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมสถานประกอบการนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่