อินโด-ไทย ผนึกกำลัง ป้องไฟป่าเหนือ ชม.ล้อมคอกปรับแผนเชิงรุก ใช้ศาสตร์ราชาลดหมอกควัน

0
984

 

ล้อมคอก! เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า เชียงใหม่ รับผู้ตรวจการแผ่นดินไทย – อินโดนีเซีย หารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off มุ่งใช้ศาสตร์พระราชา รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 17 ต.ค.นี้ ขณะที่ ผู้ว่าฯ สั่งปรับแผนใช้การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก Online , On air และ On ground เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลายช่องทาง หวังปัญหาลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาสตราจารย์ แอมซูเลียน ริไฟ (Professor Amzulian Rifai) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาสประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัดภาคเหนือ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองประเทศ เพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ประชาชนต้องมีความสุขทั้งผู้มาอยู่และผู้มาเยือน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปีนี้ได้กำหนดเปิดยุทธการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยจัดกิจกรรมสื่อสารสู่ประชาชนผ่านระบบ on air, on line และ on ground เพื่อยับยั้งป้องกันปัญหา หรือลดปัญหาหมอกควันลงเหลือน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ดึงฟืนออกจากไฟ ดึงไฟจากใจคน และ ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเป็นปัญหามายาวนาน ก่อให้เกิดฝุ่นควันกระจาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ จึงได้ติดตามพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการแก้ไขในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ส่วนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง บางครั้งลุกลามรุนแรงจนส่งผลกระทบไปยังประเทศข้างเคียง ดังนั้น จึงได้เชิญคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว ซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ ด้วยหวังจะได้พัฒนาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

“จากการติดตามที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังมาตลอด ทำให้ปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันคลี่คลายและลดลงอย่างต่อเนื่อง การพบปะหารือกันวันนี้ นับเป็นประโยชน์ที่ได้แบ่งปันข้อมูล วิธีการ และประสบการณ์ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันแก้ไข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงแนวทางที่ยั่งยืนกว่า เหล่านี้จะทำให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเมืองเชียงใหม่จะได้คงไว้ซึ่งความสวยงามและน่ามาเยือนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป” พลเอก วิทวัส กล่าว

ด้านนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) รวมทั้งให้ร่วมกันทำการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจน จัดทำแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่แออัดอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเรื้อรัง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยปัญหาที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น คือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม

ขณะที่ การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 นั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย 3 อ. ได้แก่ Online , On air และ On ground จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ “ชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่และเศรษฐกิจที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”

สำหรับ กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ เวลา 09.00 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งเวทีสานเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเสวนาฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ