กรมพลศึกษายกเลิกแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 64

0
15

กรมพลศึกษาประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความรุนแรงมากขึ้นและให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว
นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตามประกาศของกรมพลศึกษาโดยนายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาได้ออกประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เรื่องการแก้ไขประกาศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 กรมพลศึกษาร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั้น
เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและออกข้อกำหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22 )
โดยกำหนดมาตราการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความรุนแรงมากขึ้นและให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้มาตราการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมพลศึกษาจึงขอยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564