จอง “หมอพร้อม” ได้ฉีดแน่ ชม. ผู้ว่าฯรับรองคิวไม่หลุด! แย้มวัคซีนฯทยอยส่งมาแล้ว หอประชุมมช.บริหารดีเยี่ยม

0
9

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายน จะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนอย่างแน่นอน เชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคม จะมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รับวัคซีน และปลอดภัยจากโควิด-19 ขณะที่หอประชุมมช. ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดฯ บริหารจัดการพื้นที่ได้ดีเยี่ยม
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน ของจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การบริหารจัดการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมและตรวจสอบความพร้อม โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย สำหรับการฉีดวัคซีนซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมสถานที่ฉีดเพื่อให้บริการกับประชาชนโดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง และสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ นอกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้ว ยังมีจุดฉีดอื่นๆ ตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลลานนา เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยังได้มีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนที่อุทยานหลวงราชพฤษ์ และห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เป็นจุดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประชาชนอีกด้วย
ส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่จะประสานงานให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากประชุมวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้ส่งข้อมูลให้ กับโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะแจ้งข่าวสารต่อประชาชนผ่านทาง SMS ต่อไป ขอให้มั่นใจว่าประชาชนทุกคนที่ได้ลงทะเบียนไว้จะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน แต่จะเป็นไปตามคิวการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อถึงคิวจะได้รับการประสานงานจากจุดที่ลงทะเบียนไว้

ด้านนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า 8 เดือนต่อจากนี้ไป จังหวัดเชียงใหม่จะบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่จะต้องรวดเร็ว และฉีดให้ได้ถึงร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้จะได้มีการติดต่อประสานข้อมูล และแก้ไขปัญหากับศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการไปฉีดวัคซีน
ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนต้องเป็นการบริหารจัดการแบบวันต่อวันตามที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเบื้องต้นได้ทำการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลในการขนส่งวัคซีน การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และหากอำเภอใดที่ไม่ได้รับความสะดวกสามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ขณะที่นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ชาวเชียงใหม่ ให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ทั้งการจองคิว โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มียอดการจองแล้วกว่า 9 แสนราย นอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการให้สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 70 ของประชากรชาวเชียงใหม่ให้เร็วที่สุด โดยจะคำนึงถึงพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงเป็นสำคัญ เพราะเป็นกลุ่มที่จะนำเชื้อและเป็นต้นเหตุของคลัสเตอร์ใหญ่ๆ ลดการกระจายในวงกว้าง รวมถึงจะต้องมีระบบการฉีดวัคซีนที่ปลอดภัย และรองรับคนจำนวนมากที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยขณะนี้มีหน่วยฉีดแล้ว 46 หน่วยครอบคลุมทั้งจังหวัด
สำหรับในรอบเดือนมิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียงพอสำหรับผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมทุกคน โดยขณะนี้มียอดจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 64,595 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ 114,400 โดส ซึ่งตอนนี้มีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าส่งเข้ามาในพื้นที่แล้วจำนวน 52,000 โดส และวัคซีนซิโนแวคอีก 62,400 โดส ซึ่งเพียงพอสำหรับประชาชนที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายน ให้สามารถไปฉีดตามพื้นที่ที่จองได้ โดยเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง 26,649 ราย และพื้นที่อื่นๆ อีก 35,110 ราย ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี จะได้รับวัคซีนซิโนแวค แต่หากมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าจะให้ลงชื่อรอคิวไว้ เพราะวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกกลุ่มอายุ แต่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว

ส่วนเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง เป็นช่องทางที่เปิดมาเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน หลังจากมีการปิดระบบหมอพร้อม โดยผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียงอีก สำหรับระบบจองของเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง เป็นการจองโดยให้เลขคิวซึ่งจะยังไม่มีการระบุวัน เวลา และสถานที่ฉีด เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาเมื่อไหร่ และจำนวนเท่าใด ซึ่งหลังจากที่ศูนย์บัญชาการฯ ทราบยอดจำนวนวัคซีนที่จะได้รับในแต่ละช่วงแล้วจะได้มีการแจ้งผ่าน sms ถึงประชาชนทันทีเมื่อถึงคิวฉีด นอกจากนี้ยังจะได้มีการแจ้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียงด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้หากประชาชนมีเหตุจำเป็นไม่สะดวกเข้ารับวัคซีนตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่จองคิวรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายน จะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนอย่างแน่นอน และจากการประเมินการบริหารจัดการวัคซีนในเดือนกรกฎาคม เชื่อมั่นว่าจะมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้บริหารจัดการวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19
ขณะที่ หอประชุม มช. ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด จุดหลักแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกล่าวให้กำลังใจ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวันแรก
โดยหอประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางทำให้สามารถจัดจุดบริการได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเป็นโถงขนาดใหญ่ เป็นพื้นระดับระนาบ จัดเป็นสัดส่วนอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันทำให้การเดินไปมามีความสะดวกสบาย เสริมให้การฉีดวัคซีนเป็นระเบียบและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ยังได้เพิ่มจำนวนบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มช. และจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดและระบบการติดตามการบริการในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมขั้นตอนในการฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยหอประชุมแห่งนี้ จะใช้เป็นสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID – 19 ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2564 สำหรับวัคซีน (เข็มที่ 2) ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ,6 ,12 ,13 มิถุนายน 2564 และฉีดให้ประชาชน ( อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป