ร.ร.บ้านภูมินทร์ จัดเวิร์คช้อป ทำสื่อการสอนด้วย Google Apps

0
6

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนด้วย Google Apps
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ห้องวิชาการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนด้วย Google Apps โดยมีนายสรกฤช พรมสะวะนา และนางสุขฤทัย ผัดผล เป็นวิทยากร

การจัดอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือ Google Apps การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form การสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม PowerPoint2019 การ upload สื่อการสอนบน YouTube โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนจัดการอบรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวางแผนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู สำหรับปีการศึกษา 2564