วิศวะ มช. ซ้อมแผนรับพิบัติแผ่นดินไหว

0
6

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย” ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ในสถานการณ์สมมติ (Table Top Exercise : TTX) รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสาธิตวิธีการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการ ให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว ทั้งยังทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติในการโต้ตอบต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ พร้อมสำรวจ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัย ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีบุคลากร รวมถึงนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 50 คน