กฟผ.จับมือ STeP เฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีแผนธุรกิจโดดเด่น

0
24

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรม Business Model Canvas Pitching Challenge ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะโดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบในโครงการฯ ได้มีพื้นที่นำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ณ ปางหลวง
การ์เด้น จังหวัดลำปาง
นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) ประธานการจัดกิจกรรมฯ กล่าวว่า ด้วยพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่ที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งมีนโยบายการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของประเทศควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้ศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจในหลากหลายมิติ ส่งผลให้ไม่สามารถต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้เท่าที่ควร

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแก่ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะโดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด นับเป็นกลไกหนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานและการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการรับมือและมีช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า กิจกรรม Business Model Canvas Pitching Challenge นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนการตลาด เพิ่มความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึงสร้างระบบการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียบเรียงแนวคิดสู่การวางแผนธุรกิจได้อย่างจริงจังและลงมือปฏิบัติได้จริง รวมทั้งในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนธุรกิจการค้าปลีกชั้นนำของประเทศร่วมพิจารณาคัดเลือกและแนะนำมุมมองจากนักลงทุนให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย
กิจกรรม Business Model Canvas Pitching Challenge จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.30 น. โดยเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 7 ราย นำเสนอแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ต่อนักลงทุน ผ่านการซักถามชี้แนะและคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อค้นหาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจโดดเด่น จำนวน 3 กิจการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ The Best Pitching พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ตามลำดับ