คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ

0
7

คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ………………นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ พร้อมนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน และคณะผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเข้าประเมินและคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น และมีการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา