“Smarter Together เสวนาสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ”

0
44

เชียงใหม่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนา Smarter Together ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงเปิดตัวหนังสือทำเนียบเชียงใหม่ระบบนิเวศสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4 และกิจกรรมเสวนาเชิงสร้างสรรค์ระดับสากล TEDxChiangMai 2021 ที่กำหนดจัดขึ้นเร็วๆนี้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เชียงใหม่สร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานในฐานะสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) จัดกิจกรรมเสวนา Smarter Togetherกิจกรรมเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ขึ้น ณ Weave ArtisanSociety จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ พัฒนาสังคมและจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยมีคุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานฯ พร้อมร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ผู้ดูแลโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาห กรรมสร้างสรรค์

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรคุณ Julian Huang อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช., นักออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และผู้ร่วมก่อตั้ง Weave Artisan Society พื้นที่แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์งานในจังหวัดเชียงใหม่

  • ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวหน้าโครงการวางแผนฟ้าฮ่ามสมาร์ทซิตี้และโครงการพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US) หัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

คุณอจิรภาส์ ประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษสาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เชียงใหม่นักวิจัยและนักขับเคลื่อนด้านการพัฒนาชุมชนและการออกแบบวางผังเมืองคุณนลี อินทรนันทน์ หัวหน้าการทำงานรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ในภาคเมืองสภาลมหายใจเชียงใหม่ผู้ก่อตั้งโครงการ “ปั่นเพื่อเปลี่ยน” รณรงค์การใช้จักรยานเพื่อเสนอทางเลือกในการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ได้มีการเปิดตัวหนังสือทำเนียบเชียงใหม่ระบบนิเวศสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งรวบรวมพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ในหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลองค์กรและหน่วยงานไว้มากกว่า 100 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหมวดหัตถกรรม หมวดศิลปะการแสดง หมวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือหมวดพื้นที่ทำงานร่วม เป็นต้นรวมทั้งมีการแนะนำกิจกรรมเสวนาเชิงสร้างสรรค์ระดับสากล TEDxChiangMai 2021 ในธีม “Re-Together” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2564 นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่