ก้าวต่อไป ของวิศวะ มช.

0
16

คณบดีวิศวฯ มช. แถลงนโยบายก้าวต่อไปของคณะฯ อาศัยการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ผ่านยุทธศาสตร์ ENGAGE ผลักดันความก้าวหน้า พร้อมนำพาความดีงามสู่สังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดแถลงนโยบายและแผนการบริหารงานฯ “ร่วมด้วยช่วยกัน กับนโยบายพัฒนาคณะวิศวฯ มช. ผ่านระบบ Zoom ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวฯ มช. ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีฯ เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายบริหาร และพัฒนาให้คณะฯ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ Foster Engineering Excellence ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม
โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ “ENGAGE” แนวทางการพัฒนา ของวาระการบริหารระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2567 คือ E – มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวฯ ที่มีความรู้ พร้อมด้วยทักษะสมัยใหม่และเป็นพลเมืองโลกที่ดี N – ผนึกกำลังจากทุกส่วนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน G – จัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง AG – บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมและทันสมัย E – พัฒนาคณะฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อาศัยความร่วมด้วยช่วยกันของบุคลากรภายในทุกระดับ
นอกจากนี้ ยังเปิดรับฟังความเห็นรวมถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ ของผู้เข้าร่วมฯ อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 200 คน อีกด้วย