อุตสาหกรรม ชม.คลอด 5 มาตรการเยียวยา SME

0
4

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ออก 5 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดภาระและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ พร้อมพักชำระหนี้เงินต้นให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ
นายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่างสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออก 5 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ มาตรการที่ 1 ลดภาระให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในปี 2563 และ 2564 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อประกาศใช้

มาตรการที่ 2 การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ในสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2563 วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี โดยขณะนี้มี SME ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 10 ราย วงเงิน 27,850,000 บาท และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 7 ราย วงเงินยื่นขอ 22,600,000 บาท มาตรการที่ 3 การพักชำระหนี้เงินต้นให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินออกไปจนถึงสิ้นปี 2564
มาตรการที่ 4 การออกมาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ที่สามารถยื่นกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ส่วนสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สามารถยื่นกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875% ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนสุงสุด 7 ปี
และมาตรการที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME ในท้องถิ่นขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ www.thaismegp.com เพื่อให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ต่อปี โดยมีสิทธิประโยชน์ให้ตามที่หน่วยงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 053-112-316