เกษตร ชม.ขับเคลื่อนยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

0
5

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดด้านพืช ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม พร้อมประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์เชียงใหม่พรีเมี่ยม จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในที่แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร การพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยเป็นการพัฒนาที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานด้วยการผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาดด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้ว จำนวน 52 กลุ่มแปลงใหญ่ รวมเป็นเงินงบประมาณ 144,792,833 บาท คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสด้านการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนตลาดเกษตรออนไลน์ ภายใต้โครงการรณรงค์การบริโภคลำไยคุณภาพและของดี จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ “เชียงใหม่พรีเมี่ยม” https://chiangmaipremium.com เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ GAP จากผู้ผลิตสินค้าเกษตร อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยแปลงใหญ่ กลุ่ม Smart farmer กลุ่ม Young Smart farmer และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้นำผลผลิตลำไยที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่ช่องทางกล่าว เพื่อกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง จำนวน 11 กลุ่ม ผลผลิตไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 65 ล้านบาท โดยจะส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดคุณภาพอื่นๆ ต่อไป