มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ปั้นบัณฑิตพรีเมียม”

0
507


ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า / การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก, ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการจริงในรูปแบบของ Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นกำลังคน ที่มีคุณภาพตามแนวทางสากล มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความพร้อมเต็มที่ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายประชารัฐโดยความร่วมมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ