สสก.6 หนุนโครงการพัฒนา ‘เฮมพ์’ พื้นที่สูง

0
5

“เกษตรเขต 6 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูง สนับสนุนโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูง ได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ ซึ่งเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ให้มีการศึกษาการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) อย่างจริงจังในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ จากหัตถกรรมต่อเนื่อง

เฮมพ์ เป็นพืชวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ซึ่งใช้ในพิธีแรกเกิดจนถึงวันสิ้นลมหายใจ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูงภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การศึกษาสายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าในด้านการทำเส้นใย ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบันเฮมพ์ (กัญชง) ได้ถูกถอดถอนจากพืชเสพติดประเภทที่ 5 จึงปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูง เบอร์โทร 055 – 806249