เปิดตัว “Application หอมขุนเขา” ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด

0
42

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติในการเปิดงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “Application หอมขุนเขา” เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรให้กับคนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรผ่านรูปแบบการนำผลผลิตทางการเกษตรมาปรุงอาหาร เป็น เมนู ต่างๆ สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มี หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ร้าน Chef Tao’s Thai Cuisine ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ทาง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ได้มอบผลผลิตทางการเกษตรให้กับตัวแทน ชุมชนวัดล่ามช้าง,ชุมชนเชียงมั่น,ชุมชนปั้นปิง,ชุมชนช้างม่อย,ชุมชนป่าเส้า,ชุมชนอุ่นอารี และ ชุมชนเชียงยืน รวม 7 ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 3 ตัน หรือ จำนวน 550 ถุง

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและเป็นผู้จำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร ประเภทผักสดและผลไม้สด ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 รอบที่ 2 เป็นต้นมา ชุมนุมสหกรณ์ฯได้เริ่มประสบปัญหา การจำหน่ายสินค้า ในระบบ offline ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแข่งขันราคาสินค้าเกษตรที่รุนแรง ซึ่งสวนทางกับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชุมนุมสหกรณ์ฯจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าเกษตรในตลาด online เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจำหน่ายสินค้าในระบบ offline ดังนั้นในช่วงปลายปี 63 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ฯเริ่มทดลองในการจำหน่ายสินค้า online และ ได้เห็นโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ระบบ online ภายใต้แบรนด์ “หอมขุนเขา” จากการจำหน่ายยอดการจำหน่าย ระบบ online เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงกรกฎาคม 64 ที่ผ่านมาในการระบาดครั้งล่าสุดส่งผลต่อระบบ logistics ทำให้การจำหน่ายในต่างจังหวัดประสบปัญหา ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงปรับตัวในการทำ Application “หอมขุนเขา” เพื่อทำการตลาดในท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงใหม่)
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยศักยภาพ ทั้งเรื่องวัตถุดิบ ปริมาณ คุณภาพ ของสินค้าภาคการเกษตรในระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีอยู่จำนวนมากและมากพอในการแข่งขันในตลาด หากแต่การนำเสนอหรือการกระตุ้น ผู้ซื้อรับรู้ให้เข้าถึงยังนำเสนอได้น้อย

ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์ฯได้มีจัดกิจกรรมนำเสนอผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเปิดตัว Application “หอมขุนเขา” เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรให้กับคนในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรูปแบบในการนำเสนออาหารโดยวัตถุดิบจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด