“เกษตรเขต 6 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่”

0
5

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

ทำหน้าที่นำองค์ความรู้ ผลสำเร็จต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปขยายผล เผยแพร่ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วพื้นที่ภาคเหนือ

และนอกจากการนำองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปเผยแพร่แก่ประชาชนภายนอกแล้ว งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ยังได้จัดทำจุดเรียนรู้ ศึกษาดูงานภายในกลุ่มงาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

    1. จุดเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจร

    2. จุดเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

    3. จุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงชันโรง

    4. จุดเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่