โปลิฯ จ่ายแล้ว ผปค. รับ 2000

0
1

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง-นักเรียน นักศึกษา

โดยบรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ พบว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักศึกษาทยอยเข้ารับเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวิทยาลัยได้กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีนักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ทั้งระดับปวช. และปวส. รวมจำนวนกว่า 4,000 ราย การจ่ายเงินตามโครงการฯ ครั้งนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโอนจ่ายเข้าบัญชีของผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนกว่า 3,000 ราย ส่วนอีก 1,000 กว่ารายที่เหลือเป็นกลุ่มที่ไม่สะดวกรับเงินโอน จึงใช้วิธีการมารับเงินสดแทน