กระท่อมต้นแรกปลูกแล้วที่แม่โจ้

0
10

ม.แม่โจ้ เดินหน้า โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ปลูกต้นกระท่อมต้นแรก พร้อมเร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งการผลิตแปรรูปและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมขยายผลให้ชุมชนเกษตรกร เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกต้นกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต:พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเริ่มปลูกต้นกระท่อม ตามโครงการดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ส.ค.64 และส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมได้ตามวิถีชาวบ้าน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย โดยการปลดล็อกดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีการปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ก.ย. 64 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย พร้อมจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ ซึ่งจากการที่รัฐบาลปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทางทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยพืชกระท่อม โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถปลูกพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกระท่อม ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคเหนือให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต:พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกวิจัยพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ และเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยพืชกระท่อมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียบนการสอน บริการวิจัยและบริการวิชาการในการฝึกอบรมด่านเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคเหนือด้วย ด้าน ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าศูนย์วิจัยพืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้ข้อมูลว่า ศูนย์วิจัยมีโครงการวิจัยการปลูกพืชกระท่อมหลายโครงการ เช่น โครงการวิจัยการปลูกพืชกระท่อมในนิเวศภาคเหนือ โครงการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชกระท่อมด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด รวมถึงเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ต้นกล้าที่หลากหลาย โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตพืชกระท่อมในโรงเรือนเพื่อส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีสารสำคัญ เพื่อนำไปสู่การแปรรูปพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และความคิดสร้างสรรค์ของทีมวิจัย Agri INNO (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ) จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น เครื่องดื่มกระท่อม (Kratom Drink) ใบกระท่อมอบกรอบ (Kratom Sheet) ชาใบกระท่อม (Kratom Tea) บาล์ม (Kratom Balm) เจลลดปวด (Kratom Gel) และกัมมี่ (Kratom Gummy) เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ และวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ โดยหนุนเสริมนักวิจัยในทุกศาสตร์ และสนับสนุนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐานตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อความเจริญวัฒนาของประชาชน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและโลกอนาคต