มทร.ล้านนา ลำปาง อบรมปลูกพืช ร่วมเลี้ยงปลา ระบบอควาโปนิกส์

0
2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน พร้อมติดตั้งระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอควาโปนิกส์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยยาง, บ้านปงชัยพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และบ้านหมาก และบ้านนิคมเขต 17 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาทักษะการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน กล่าวว่า การปลูกพืชแบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นการทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อย ลดต้นทุนในการดูแล เช่น ค่าน้ำ ค่าอาหารปลา ลดการใช้น้ำในการปลูกพื้ชเมื่อเทียบกับการปลูกพืชในระบบปกติ ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการดูแล และได้ผลผลิตทั้งปลาและผักในระบบเดียว และยังแก้ปัญหาในด้านภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี