ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562–2564

0
15

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 บัดนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติเห็นชอบ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 จำนวน 24 คน ในสาขาต่างๆ ดังนี้
สาขาบริหารสถาบันการศึกษา ได้แก่ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยโรงเรียนสารภีพิทยาคม , นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ , นายเรืองยศ ปันศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการ สก.สค. จังหวัดเชียงใหม่
สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ ได้แก่ นางลินลดา เชาว์มนัส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ , นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , นางประภาพร กมลสมัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา และนางนันทนา อินหลี หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
สาขาบริหารราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นางเพ็ญศรี ประดับสุข ผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ , นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 , นายชาญ คำภิระแปง นายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
สาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวกรวิกา ฟาบรีซี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด , นายอมรเทพ เผ่ากันทะ เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือธารา และนายณฐนน ปัญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดี มีเดีย จำกัด
สาขาบริการสังคม ได้แก่ นายพงษ์สิทธิ์ ศรีธิวัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด
สาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายเอกสยาม ชเตเกอร์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ครูเอก – หมอเก๋ออร์แกนิคฟาร์ม , นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ) สพป. ลำพูน เขต 1 และนางวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่
และสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่