ของบ2.1พันล้าน! แก้คลองแม่ข่าเน่า

0
3

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเสนอของบ 2.1 พันล้าน สานแผนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 37 โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี 2566 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ก่อนเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมนำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ทั้งสิ้น 37 โครงการ เป็นเงินงบประมาณกว่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดครอบคลุมทุกด้านทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองแม่ข่า การพัฒนาคุณภาพน้ำ เช่น การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำมาบำบัด และระบบบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือน การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมตลอด 2 ริมฝั่งคลองแม่ข่า และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้คลองแม่ข่ามีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปี คุณภาพน้ำอยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเชียงใหม่
นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังมีโครงการต่างๆ อีก 3,565 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,690 โครงการ และโครงการที่ยังไม่พร้อมอีก 1,875 โครงการ ซึ่งจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเข้าไปปรับปรุงโครงการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ พร้อมทั้งขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งลงทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งน้ำและทางน้ำในรูปแบบ Web application เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วอีกด้วย