เชียงใหม่หนุนโปรโมทการบริโภคสินค้าไม้ผล มีอัตลักษณ์ในภาคเหนือ

0
7

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพ ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่อัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่1.ลำไยหอมสาร จากแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 2. ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ จากแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ตำบลแม่สูน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 3. ส้มสายน้ำผึ้ง จากแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่