“รองหมู” รับหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์เชียงใหม่

0
4

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทน ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับมอบ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จาก ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่าตามที่นายเจริญฤทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามให้ทางกรมธนารักษ์อนุญาตให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1664 (บางส่วน) ตามที่หนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1664 (บางส่วน) ของอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 555-0-00 ไร่ เพื่อดำเนินการพัฒนาจัดสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและเป็นศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงนั้น

ซึ่งทางกรมธนารักษ์โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้พิจารณาและลนามอนุญาต
ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1664 (บางส่วน) ของอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 555-0-00 ไร่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ตามประสงค์โดยจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามแบบ งช. 1/2557 แนบท้ายหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค. 0315 / ว 82 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 รวมถึงจะต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 และหรือจะมีขึ้นในอนาคตทุกประการด้วยพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่จัดทำบันทึกรับทราบแนวเขตและยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมจัดทำหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค 0315 / ว 80 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 และดำเนินการหมายเหตุการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะต้องใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้นทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้ส่งสำเนาบันทึกรับทราบแนวเขตฯและร่างหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เพื่อทราบและลงนาม
โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน? 2564 ที่ผ่านมา ดร.ปริวัฒน์ วรรณ กลางอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มอบอำนาจให้ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทน รับมอบ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จากท่านสมเกียรติ บุญทันธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ แปลง ช.1664 (บางส่วน) อ.ดอยหล่อจ.เชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 555? ไร่ – งาน – ตารางวา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว