เผยไทม์ไลน์ แผนฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน ในสังกัด อปท.

0
1

สถ. เตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายโชคชัย คำแหง ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ร่วมชี้แจง และมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยจะมีการเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามที่กรมควบคุมโรคได้จัดหาสำหรับฉีดให้กับเด็กนักเรียนทุกสังกัดที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการฉีดวัคซีนที่ ศบค. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดสรรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อบริหารการฉีดวัคซีน ให้แก่เด็กนักเรียนทุกสังกัดตามกลุ่มเป้าหมายในต้นเดือนตุลาคม 2564 เริ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามลำดับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมตามแนวทางการรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 นักเรียนระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่ารวมถึงนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีอายุครบ 12 ปีในเดือนตุลาคม
สำหรับ Timeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน มีดังนี้ วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 สถานศึกษาจัดทำข้อมูลรายชื่อ/จำนวนนักเรียน , วันที่ 17 – 22 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องวัคซีนกับผู้ปกครอง , วันที่ 22 – 24 กันยายน 2564 แจ้งผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนพร้อมแสดงความยินยอม , วันที่ 25 – 27 กันยายน 2564 สถานศึกษารายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน แล้วรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด , วันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สรุปรายชื่อ/จำนวนนักเรียน ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแจ้งศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด , วันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสถานศึกษา รับทราบและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด , วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เริ่มการฉีดวัคซีน
“ที่ผ่านมานับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง มาตรการต่างๆ มีความเข้มงวด ขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้ประสานงาน สนับสนุนให้ อปท. และสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิบดี สถ. กล่าว