adiCET มร.ชม. จัดเวทีเสนอผลงานฯออนไลน์

0
3

เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการพัฒนานักนวัตกรให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา สร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในยุคสถานการณ์ COVID–19” โดย ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การบรรยายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชน…ขายอย่างไรให้รวย?” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การนำเสนอผลงานและการประเมินผลงานที่ได้รับทุน SID–N1 จำนวน 17 ผลงาน การเสวนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID–N1) ประจำปี 2564 และการประกาศผลรางวัล ประกอบด้วย รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม Popular Vote ได้แก่ อันดับ 1 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย ผลงานโปรตีนถั่วลายเสือนิลมณี อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ผลงานชุด Sensor Box ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับการเลี้ยงจิ้งโกร่งอัจฉริยะ อันดับ 3 บริษัท โทเทิ่ล เวสท์โซลูชั่น จำกัด ผลงานเตาเผาสำหรับเผาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วจากการป้องกันเชื้อ Covid – 19 (แบบเคลื่อนที่ด้วยพลังงานความร้อนสูง) และรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย ผลงานโปรตีนถั่วลายเสือนิลมณี ระดับดี วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักสมุนไพรและผลไม้ ผลงานการพัฒนาวิธีการให้สารชีวภัณฑ์ทางใบในการเพาะปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ด้วยเครื่องกำเนิดละอองน้ำขนาดเล็ก รางวัลชมเชย โอทอป คูลเพียว ผลงานการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่มีการบำบัดน้ำทิ้งด้วยวิธีการตกตะกอนทางไฟฟ้า
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ได้ที่ https://www.adicet.cmru.ac.th/SID/