มทร.ล้านนา แปรรูปกาแฟอาราบิก้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

0
2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง) โดยมี ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในชุมชนอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง) วัตถุประสงค์เพี่อแปรรูปและพัฒนาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อันเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งกิจกรรมในโครงการได้แบ่งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟตามความต้องการของผู้บริโภคใรปัจจุบัน, การแปรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบีก้าจากท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์สินค้า, การถ่ายภาพสินค้าเกษตร ให้น่าดึงดูด และการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพสินค้าเกษตรและอาหารแปรูปในตลาดออนไลน์ โดยทีมอาจารย์คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็น วิทยากร