มส.ซื้อรถพยาบาลแจก อปท. 10 แห่ง

0
4

ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีการบันทึกความร่วมมือ (MOU) รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมทั้งส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับหน่วยปฏิบัติการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 10 คัน เพื่อขยายการดำเนินงานและพัฒนาการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุก อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สามารถดำเนินงานในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยหลักการสำคัญของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ จะเน้นการขนส่งผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถเหมาะสม โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้การดูแลประคับประคองในระหว่างการนำส่งผู้ป่วย
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการส่งต่อฉุกเฉินในระดับพื้นที่โดยการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งได้ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2563 จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับหน่วยปฏิบัติการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 10 คันๆ ละ 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อบต.ห้วยผา อบต.เวียงเหนือ, อบต.แม่นาเติง, อบต.นาป้อม อบต.แม่เงา, อบต.เมืองปอน, อบต.ท่าผาปุ่ม, อบต.แม่โถ, อบต.บ้านกาศ และ อบต.แม่คะตวน