“ชวน หลีกภัย” เปิดอาคาร สโมสรฅนท้องถิ่น อ.สารภี

0
4

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 173 บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี พ.ต.อ.บัญชา อินถา ผกก.สภ.สารภี นายอนุชา แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีตำบลสารภี นายพิพัฒน์ วรสิทธดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับอาคารสโมสรฅนท้องถิ่น หลังนี้ ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยลักษณะของตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นลอฟท์ หรือแบบปูนเปลือย โดยใช้แนวคิดผสมผสานบ้านทรงไทยโบราณสี่ภาค กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ให้ความเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,053,056.89 บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) จากเงินรายได้การจัดโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งสะสมรวม 10 ปี รวมทั้งการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 2 ครั้ง และเงินบริจาคบางส่วนจากผู้มีจิตศรัทธา
ลักษณะตัวอาคารขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นบน สำหรับใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาขนาดบรรจุ 150 คน เพื่อรองรับคนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้มาพบปะสังสรรค์ ศึกษาดูงาน หรือเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน
ชั้นล่าง ส่วนที่หนึ่ง สำหรับใช้เป็นห้องสมุดฅนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเรียนการสอน
ส่วนที่สอง สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ