มทร.ล้านนา ถวาย “ตาลปัตร” ลายคำฯ

0
1

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ , รศ.ลิปิกร มาแก้ว , อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย และบุคลากร นำผลงานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา ถวายแด่พระปัญญา ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาส ณ วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย กล่าวว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำศิลปะบนตาลปัตรมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ลายคำล้านนา (Laikam Lanna) บทเรียน “เทคนิคการสร้างสรรค์ลายคำล้านนา เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุ (stencill) และเทคนิคปิดทองล่องชาด” ผ่านโครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา

เพื่อสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตถศิลป์ ศิลปะบนตาลปัตร จำนวน 3 ผลงาน อันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ผลงานศิลปะบนตาลปัตรที่ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพุทธศาสนา ต่อไป