มช.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหา’ลัย

0
1

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน ในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้อย่างทั่วถึง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวีดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ