นศ.โปลิฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี2564

0
3

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2564 มอบให้โดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)

โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ระดับ ปวช. นายนพรัตน์ อุดทาสา นายภูบดินทร์ ภิรมย์สกุล นายรชต ปานงาม นางสาวภัทราภรณ์ ดุมคำ นายมังกร กู่คำ นางสาวอภิญญา ใจกล้า นางสาวรัตนา บุญผ่อง นายปิยะ อินทร์พรม นายจุฑาวัฒน์ ยอดคำลือ นางสาววชิราพรรณ จิ่งตา

ระดับ ปวส. นายสรัลธร รอดภัย นายเมืองใจ พนมรักษ์ นายนนทกานต์ ถาตะถา และนายวรพจน์ สเตาน์สโคฟ