เชียงใหม่เปิดห้องนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
5

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา และเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่ตั้งของโครงการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั้งนี้ เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้การจัดทำห้องนิทรรศการฯ ดังกล่าว ยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชประสงค์ให้ยั่งยืนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”