ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรโล่รางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์

0
5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่บุคลากรและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ และมีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ และมีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , รางวัลโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 , การมอบเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ , รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และ รางวัลอำเภอต้นแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

โดยในส่วนของรางวัลพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ราย ได้แก่ นายศิริพงษ์ อินทวงศ์ , นายเสน่ห์ อินทจักร , นายจำนง คำยอด , นายสุทัศน์ บัวเย็น , นายสุรินทร์ ศรีวรรณตัน , นายพรสิน นนทะธรรม , นายสวาท ชลพล และนายรส มีแรง

ด้านรางวัลโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง , ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง และชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว

การมอบเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป์
การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รางวัล คือ หมู่บ้านต้นแบบ ด้านสังคม ได้แก่ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด หมู่บ้านต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน และหมู่บ้านต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด

พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลอำเภอต้นแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และมอบโล่รางวัลครัวเรือนดีเด่นตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 ให้แก่ครัวเรือนของ ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย