อธิการบดี มกช.ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกีฬา

0
8

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดยพลเอก ธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา และแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ได้มีการกำหนดเป้าหมาย พันธกิจ และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการดีฬาแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้านวิจัย การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดี การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นเรื่องการกีฬาพื้นบ้านกีฬาไทย รวมถึงการจัดตั้งสำนักกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรกีฬา สถาบันมวยไทย ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล และศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง

สำหรับการดำเนินการตตามแผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศฯ มีการดำเนินหลายโครงการ อาทิ โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวขนและประชาชน โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา และโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

ทั้งนี้ แนวทางในการบริหารและดำเนินการของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ และร่างแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 7 นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้สร้างความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ เพื่อพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน รวมถึงได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้เป็นนักกีฬาระดับปริญญาตรีอีกด้วย

สุดท้ายก่อนยุติการรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คณะอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะด้านกีฬาที่ต้องมีความยืดหยุ่น และเอื้อต่อนักกีฬาอย่างแท้จริง แนวทางในการสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน ก่อนคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนกีฬา อาทิ สนามกีฬาปีนหน้าผา สนามฝึกซ้อม กีฬายกน้ำหนัก เป็นต้น