มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู พส.ไพรวัลย์ เทศน์ผ่านซูม

0
11

เมื่อวันที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักศึกษาต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งอบรมสั่งสอนให้เป็นนักศึกษาที่ดี ซึ่งในปีนี้จัดพิธีขึ้นภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 (Covid-19 ) อย่างเคร่งครัด ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี 4 คณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมประกอบพิธี

โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครูและนำพานไหว้ครูของแต่ละคณะมอบแด่ประธานในพิธี จากนั้น นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนและประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  โดยมีคณะกรรมการจากสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทนักศึกษา ความว่า “การแสดงความถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ มีความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปนิสัยอันเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญและความสำเร็จของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”
ภายหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูมีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และร่วมฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “จึ้งไปพร้อมกันก่อนสอบ Final กับ พส.ไพรวัลย์-สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)