ร่วมวางศิลาฤกษ์

0
3

ร่วมวางศิลาฤกษ์…………..คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีฯ และพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาคและกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทีมวิศวกร และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่