ศธ. เร่งยกระดับอาชีวศึกษาเอกชน

0
3

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เดินหน้ายกระดับการอาชีวศึกษาเอกชน ตามนโยบาย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เตรียมจังหวัดต้นแบบ เพื่อพัฒนาครบวงจร 3 ด้าน ทั้งระบบทวิภาคี การอบรมพัฒนาครูอาชีวะเอกชน และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง พื้นที่จริง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่ออาขีพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งเรื่องหนึ่งในการเดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ “การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” จากการที่ได้ลงพื้นที่พบกับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ก็ได้รับทราบถึงเรื่องที่เป็นความต้องการของอาชีวศึกษาเอกชน ในการที่จะเร่งปรับปรุงพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ โดยมี 3 เรื่องใหญ่ คือ
การส่งเสริมสนับสนุนอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงครอบคลุมทุกวิทยาลัย การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชน ที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งด้านการฝึกอบรม และการนิเทศ การจัดให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง พื้นที่จริง โดยการร่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix It Center และการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
หลังจากที่ได้รับทราบความต้องการของอาชีวศึกษาเอกชนแล้ว ได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งวางแนวทางยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชนและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวว่า หลังจากรับนโยบายของ รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการอาชีวศึกษาเอกชน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวิชาการ การนิเทศ และความร่วมมือ ได้หารือร่วมกัน เช่น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเดิมอาชีวศึกษาเอกชนอาจจะติดปัญหาในหลักเกณฑ์บางประการ ก็จะปรับปรุงให้คล่องตัวมากขึ้น โดยจะเลือกบางจังหวัดเป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่จะเร่งดำเนินการทุกเรื่องที่เป็นความต้องการของอาชีวศึกษาเอกชนอย่างครบวงจร ทั้งเรื่องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนาครู การพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การวางแผนการรับนักศึกษาร่วมกัน การแชร์ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐกับเอกชน และนำนักเรียนนักศึกษาไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
โดยภายในเดือนตุลาคมนี้ สอศ. จะส่งคณะทำงานจากส่วนกลาง ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อวางแผนดำเนินการ กำหนดให้ได้แนวทางและลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และให้เห็นผลภายในเดือนเมษายน 2565