ศึกษาดูงานวิศวะ มช.

0
6

ศึกษาดูงานวิศวะ มช. …………งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจนคณะบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทั้งแผนกมัธยม และประถม นำโดย ภารดาวิทยา เทพกอม ผู้จัดการ/ รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Virtual Desktop Infrastructure; VDI) โอกาสนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ นาทวิขัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานให้การต้อนรับ นายนัฎพันธุ์ นันทวาศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานดังกล่าวร่วมให้ข้อมูล และนำชมสถานที่จริง ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เมื่อเร็วๆ นี้