เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” บริการฟรีถึงบ้าน

0
6

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และเป็นการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) ไปในตัวอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการศึกษา ในส่วนอาชีวะเอง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกยุคไร้พรมแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกลยุทธ์การจัดการศึกษา และการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการเป็นจิตอาสา การให้บริการประชาชน และสังคม ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ให้สามารถก้าวสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ เพื่อ “สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ หรือ TRUST” ให้กับสังคม ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรนี้ จะนำแอปพลิเคชัน ช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ไปสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

การจัดทำแอปพลิเคชัน ช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพมาใช้ปฏิบัติได้จริง เกิดทักษะความชำนาญในวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง สร้างจิตอาสาบริการชุมชนและสังคม ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการให้บริการประชาชน และการรายงานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศูนย์บริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจใช้บริการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยค้นหาชื่อ “ช่างอาชีวะ” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน (IOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย