พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

0
1405

พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เน้นย้ำวาระจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่ เชียงใหม่  100 % ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านเมืองขอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ (การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ครบ 100 %) 

(ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานฯ )และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และพี่น้องประชาชนบ้านเมืองขอนที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ นายอดุลย์  ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่   นางวนิดา  ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และผู้นำหมู่บ้านชุมชนบ้านเมืองขอนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านเมืองขอน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าจุดเด่นของบ้านเมืองขอนที่สำคัญ และควรนำไปเป็นแบบอย่างของหมู่บ้าน/ชุมชน อื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านพึ่งตนเองได้ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง หมู่บ้านมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากข้อคิดแก่พี่น้องบ้านเมืองขอน คือ 1. การทำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่าท้อ 2. ให้ขยายผลการปฏิบัติตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปเรื่อย ๆ จนครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน

ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน