อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่

0
586

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน พร้อมทั้งลดความรุนแรงและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษให้บรรลุผลอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าว อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว รุ่นที่ 2 อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด รุ่นที่ 3 อำเภอ ดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู , นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่