พ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

0
605

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเช่ยงใหม่

โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ จำนวน 166 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(100%) การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในทุกระดับในการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินงาน มีการวางแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ตามแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อไป