สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว

0
807

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว ที่ผ่านมา ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิชาการ อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการประชุมหารือดังกล่าวฯ อาจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ หัวหน้าโครงการฯกล่าวรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเหมืองแร่ (ต่อเนื่อง) พร้อมด้วยอาจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน, ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ และอาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุม

โดยมีข้อสรุปด้านความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ดังนี้

1. การเปิดหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณี แบบต่อเนื่องให้กับนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)

2. ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)

3. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่กับ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)
โดยในอนาตจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างสองสถาบันการศึกษาต่อไป