รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการแพทย์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

0
513

 

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนางสาวนงนุช มารินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ปัจจุบัน ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องรับการดูแลรักษาที่บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความยากจน ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ดังนั้นโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐระดับอำเภอเพียงแห่งเดียว จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครจัดตั้งทีมบริการการรักษาแก่ผู้ป่วยติดบ้านขึ้น โดยทีมบริการดังกล่าวได้ออกเยี่ยมเยียนให้บริการแก่ผู้ป่วยติดบ้านเป็นประจำมานานหลายปี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง จึงไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นมูลค่า 2,211,000 บาท เพื่อจัดหารถพยาบาลสำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการในเคหสถาน รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านในอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) สืบไป