“เกษตรกร อำเภอหางดง สกัด งาดำ เป็นน้ำมันงา สกัดเย็น เพิ่มมูลค่าผลผลิต

0
1638

 

“เกษตรกร อำเภอหางดง สกัด งาดำ เป็นน้ำมันงา สกัดเย็น เพิ่มมูลค่าผลผลิต “ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศ ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปงยั้งม้า หมู่ที่ 1 ชุมชนที่ 11 ซึ่งได้จัดทำโครงการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ทำการแปรรูป งาดำ เป็น น้ำมันงาดำสกัดเย็น ทั้งนี้นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอพร้าว รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหางดง กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้ขอรับสนับสนุนเงิน จากโครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อนำมาซื้อเครื่องบีบสกัดน้ำมัน มาใช้ในการสกัดน้ำมันจากงาดำ ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และรายได้ให้แก่เกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม