เกษตรจังหวัดประชุมการทบทวนข้อมูลและซักซ้อมการบริหารจัดการผลไม้ปี 2562

0
493

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรประธานการประชุมการบริหารจัดการไม้ผล ปี 2562โดยนายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายกฤษนันท์ ทองทิพย์ เข้าร่วมการประชุมการทบทวนข้อมูลและซักซ้อมการบริหารจัดการผลไม้ปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/1 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาจังหวัดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมในการบริหารจัดการผลไม้ ภาคเหนือ(ลำไย ลิ้นจี่) ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) เพื่อเตรียมเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ปี 2550 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ซึ่งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ทุกปี และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผลไม้ครบวงจร ซึ่งในปี 2562 กำหนดให้ จังหวัดและอำเภอมีการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด อย่างน้อย 3 ครั้ง และเน้นไปที่การบริหารจัดการที่จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล (คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมา จากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานที่ข้องแบบบูรณาการ