รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

0
1168

รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเดินหน้าปฏิรูปทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้โดยไม่ต้องรับภาระทำสำเนาเอกสารให้เกิดความยุ่งยากต่อไป

รัฐบาลไทยได้สั่งการให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 และจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พร้อมเปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อบอกข้อมูลบริการ ซึ่งในหลายหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรอย่างชัดเจน อาทิ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ กรมการกงสุลระหว่างประเทศ สำจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้การประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านนั้นยังส่งผลดีในหลากหลายรูปแบบ เช่น หน่วยงานรัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อราชการให้ใช้เวลาน้อยที่สุด การพิมพ์เอกสารจากเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นจากระบบ และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้น โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ต้องให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ (เว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตัวเอง) และหากต้องคัดสำเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล หรือการติดต่อข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ โทร 053-1122-912