จัด”มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า”คาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยวโดยรถยนต์

0
616

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน จัดงานแถลงข่าว Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” พาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยวโดยรถยนต์ เข้าไปสัมผัสเสน่ห์ของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แลนวัตวิถีของจังหวัดลำพูน

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางณัฏฐิยาภรณ์ สัทพันธรัตน์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Press tour ” มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” ซึ่งสำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาชุมชน จัดขึ้น โดยเป็นคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยรถยนต์จำนวน 30 คัน นำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 33 แห่งของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น


โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน และไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน คนในชุมชนทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง


สำหรับจังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP และวัดวิถีจำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ตรง ในการได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสินค้า OTOP แต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความประทับใจกับการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีตลอดเส้นทางทั้ง 8 อำเภอ คืออำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอแม่ทาลี้ ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และสามารถนำประสบการณ์ที่น่าประทับใจไปบอกต่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป